Board of directors

2017 Officers

President: Zhen (Jason) He; President-Elect: Xu Li; Treasurer: Xu Li; Secretary: Baoxia Mi; Newsletter Editors: Xingmao Ma, Yandi Hu; Chair of Membership: Danmeng Shuai.

2016 Officers

President: Huichun (Judy) Zhang; President-Elect: Zhen (Jason) He; Treasurer: Xu Li; Secretary: Baoxia Mi; Newsletter Editors: Xingmao Ma, Zhen He; Chair of Membership: Danmeng Shuai.

2013 Board of Directors

Jianmin Wang (Chair of the Board), Qilin Li, Zhiyong “Jason” Ren, Baolin Deng, P.K. Andy Hong, John Yang, Xingmao (Samuel) Ma, and Tao Yan